SGK 311 Adet Sözleşmeli Personel Alacak 2013

27 Eyl 2013 Cum 7:30
Bu haber 7.163 kez okundu
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

SGK 311 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı  2013

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Ankara ilinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi
gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine
göre, lisans mezunları için 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP3),
önlisans mezunları için ise (KPSSP93) puan türleri esas alınarak lisans mezunu
100, önlisans mezunu 281 olmak üzere toplam 381 sözleşmeli büro personeli alınacaktır.

2- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

2.1-Adayların;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmaları,

b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları,
gerekmektedir.

2.2- Ekte belirtilen lisans veya önlisans programlarından son başvuru tarihi
itibarıyla mezun olmak. (Birden fazla programdan mezun olanlar için, 2012 yılı
Kamu Personeli Seçme Sınavına girerken tercih ettikleri ÖSYM veri tabanında
kayıtlı program esas alınacak olup, diğer programlar değerlendirmeye alınmayacaktır.)

2.3- Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1- Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Kurumumuza elden,
posta veya e-mail yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

3.2-Adaylar, www.sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinde bulunan “Sosyal Güvenlik
Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu” alanına erişerek buradaki
ilgili alana TC Kimlik numaralarını girecekler, “Kontrol Et” butonunu
tıklayarak karşılarına çıkan ekrandaki istenilen bilgileri doldurarak “Kaydet”
butonunu tıklayacaklar ve bilgileri kaydedeceklerdir. (Bu aşamada değiştirilmek
istenen bilgi varsa “Vazgeç” butonunu tıklayarak geri dönülüp düzeltme
yapılabilecektir.) Bilgilerin doğruluğundan emin olunduktan sonra “Onayla”
butonuna tıklayarak başvuru işlemi tamamlanacaktır. Başvurunun Kurumumuza ulaştığından
emin olmak için “Başvurunuz başarıyla tamamlanmıştır” ifadesini ekranda
görmek gerekmektedir. Bu aşamada “Başvuru Formu Yazdır” butonunu tıklayarak
bir çıktı alınacak ve bu çıktı saklanacaktır.

3.3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Bu kişiler hiç bir hak talep edemeyecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3.4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri
feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini
tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

4- YERLEŞTİRME İŞLEMİ

4.1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve süresi içerisinde başvuru yapan
adayların KPSS puanlarına göre lisans ve önlisans olarak en yüksek puandan başlamak
üzere sıralaması yapılarak, lisans mezuniyetine göre 100 asıl ve 50 yedek, önlisans
mezuniyetine göre 281 asıl, 140 yedek adayın listesi ve asıl listede yer alan
adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet
sitesinde (www.sgk.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca
yazılı bir tebligat gönderilmeyecektir 4.2-Asıl adaylardan çeşitli nedenlerle
görevlerine başlamayanların yerine yedek adaylardan yapılacak atama ile ilgili
duyuru Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır.

4.3- Yerleştirme işleminde, adayların ibraz etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı
kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde yerleştirme
işlemi iptal edilecektir

4.4- Yerleştirme işlemlerinde puanı eşit adaylar arasından mezuniyet tarihi
önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

5- SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER

5.1- İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi
hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki
diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

5.2- Kurumumuzda göreve başlayacak olan lisans ve önlisans mezunu sözleşmeli
büro personeline aylık brüt 1550,57 TL sözleşme ücreti ile aylık brüt 620,08
TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2170,65 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt
ücret tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme
brüt tutarından ise sigorta ve sağlık primi ile damga vergisi kesilmektedir.)
İrtibat telefonları: 0 312 207 84 28-29

EK:Başvuru Yapabilecek lisans ve önlisans programları

BAŞVURU YAPABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

SIRA NO BÖLÜMLER

1 Aktüarya/Aktüerya

2 Aktüerya Bilimleri

3 Amerikan Dili ve Edebiyatı

4 Bilgi Teknolojileri

5 Bilgi ve Belge Yönetimi

6 Bilgisayar

7 Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği/Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

8 Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi

9 Bilgisayar Mühendisliği

10 Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

11 Bilgisayar Sistemleri ve Ağları

12 Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

13 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri14Bilgisayar Teknolojisi ve
Büro Yönetimi

15 Bilişim Sistemleri Mühendisliği

16 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

17 Büro Yönetimi ve Sekreterlik

18 Ekonometri

19 Ekonomi ve İdari Bilimler/Ekonomi ve idari BilimlerProgramları20Ekonomi-Yönetim
Bilimleri Programları

21 Elektrik Mühendisliği

22 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Elektrik-Elektronik Mühendisliği

23 Endüstri Mühendisliği

24 Endüstri Sistemleri Mühendisliği

25 Fotoğraf ve Grafik Sanatlar

26 Gazetecilik

27 Gazetecilik ve Halkla İlişkiler

28 Gıda Mühendisliği

29 Halkla ilişkiler

30 Halkla ilişkiler ve Tanıtım

31 İç Mimari ve Çevre Tasarımı

32 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

33 İdari Bilimler

34 İngiliz Dil Bilimi

35 İngiliz Dili

36 İngiliz Dili ve Edebiyatı

37 İngiliz Dili ve Kültürü

38 İnsan Kaynakları Yönetimi

39 İnşaat Mühendisliği

40 İstatistik

41 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

42 Kimya Mühendisliği

43 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

44 Kontrol Mühendisliği

45 Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

46 Kütüphanecilik

47 Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları

48 Makine Mühendisliği

49 Maliye-Muhasebe

50 Matematik

51 Matematik ve istatistik

52 Matematik-Bilgisayar Programcılığı

53 Medya ve İletişim

54 Medya ve İletişim Sistemleri

55 Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

56 Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

57 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

58 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

59 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-ingilizce)

60 Psikoloji

61 Psikolojik Danışma ve Rehberlik / Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık

62 Radyo ve Televizyon / Radyo-TV

63 Radyo, Sinema ve Televizyon / Radyo, Televizyonve Sinema / Radyo-Televizyon,
Sinema

64 Radyo, TV ve Sinema

65 Radyo-TV-Sinema

66 Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar

67 Rehberlik

68 Sağlık Kurumları İşletmeciliği

69 Sağlık Kurumlan Yöneticiliği

70 Sağlık Yönetimi

71 Sinema ve Televizyon

72 Sinema-TV

73 Sinema-TV Fotoğraf / Sinema-TV-Fotoğraf

74 Sistem Mühendisliği

75 Sosyal Hizmetler / Sosyal Hizmet

76 Sosyoloji

77 Tarih

78 Tarih Öğretmenliği

79 Turizm İşletmeciliği

80 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik / Turizm İşletmecilikve Otelcilik

81 Turizm ve Otel İşletmeciliği

82 Turizm ve Otelcilik

83 Yazılım Mühendisliği

84 Yönetim Bilişim Sistemleri

85 Yönetim ve Organizasyon

BAŞVURUYAPABİLECEK ÖNLİSANS PROGRAMLARISIRA NOBÖLÜMLER

1 Adalet

2 Adalet Meslek Yüksekokulu

3 Banka ve Sigorta Yönetimi

4 Bankacılık ve Sigortacılık

5 Basım ve Yayın Teknolojileri

6 Basın ve Yayıncılık

7 Bilgi Güvenliği Teknolojisi

8 Bilgi işlem

9 Bilgi Teknolojileri

10 Bilgi ve İletişim Teknolojileri /Bilgisayar

11 Bilgi Yönetimi

12 Bilgi Yönetimi (İnternet)

13 Bilgisayar

14 Bilgisayar Donanımı

15 Bilgisayar Programcılığı

16 Bilgisayar Programcılığı (İnternet)

17 Bilgisayar Programlama

18 Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

19 Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

20 Bilgisayar Teknolojisi

21 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

22 Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

23 Bilgisayarlı Muhasebe ve Veri Uygulama

24 Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı

25 Büro Yönetimi

26 Büro Yönetimi ve Sekreterlik

27 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

28 Elektrik-Elektronik

29 Elektrik-Elektronik Teknikerliği

30 Elektronik Haberleşme

31 Elektronik Haberleşme Teknolojisi

32 Emlak ve Emlak Yönetimi

33 Finans

34 Finans ve Muhasebe

35 Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı

36 Grafik

37 Grafik Tasarımı

38 Grafik ve Reklamcılık

39 Grafik-Grafik Tasarımı

40 Hastane Yönetimi ve Organizasyon

41 İletişim ve Halkla İlişkiler

42 İnsan Kaynakları

43 İnsan Kaynakları Yönetimi

44 İnşaat

45 İnşaat Teknikerliği

46 İnşaat Teknolojisi

47 İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı

48 İnternet ve Ağ Teknolojileri

49 İşletme

50 İşletme Yönetimi

51 İşletmecilik

52 İşletme-Muhasebe

53 Kuaförlük

54 Matbaacılık ve Baskı Teknikleri

55 Muhasebe

56 Muhasebe ve Veri Uygulamaları

57 Radyo TV Yayımcılığı / Radyo-TV Yayımcılığı

58 Radyo TV Yayıncılığı

59 Radyo ve Televizyon Programcılığı / Radyo-Televizyon Programcılığı

60 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı

61 Radyo ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo-TelevizyonYayımcılığı

62 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

63 Sağlık Yönetimi

64 Sekreterlik

65 Sosyal Bilimler

66 Sosyal Güvenlik

67 Sosyal Hizmetler

68 Turizm işletmeciliği

69 Turizm işletmeciliği ve Otelcilik

70 Turizm ve Konaklama işletmeciliği

71 Turizm ve Otel İşletmeciliği

72 Turizm ve Otelcilik / Turizm-Otelcilik

73 Turizm ve Seyahat Hizmetleri

74 Turizm ve Seyahat işletmeciliği

75 Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği

76 Yiyecek İçecek işletmeciliği / Yiyecek ve içecekişletmeciliği

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu”

SGK 311 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı  2013,

SGK 311 Adet Sözleşmeli Personel Alımı İlanı  2013,

SGK 311 Adet Sözleşmeli Personel Alacak 2013,

Silkroad Private Server

Benzer Haberler

Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz,sizler için 2015 yılının Ocak ayı içerisinde ki personel alımı...

Yorum 
0

Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz,sizler için halen başvuruları devam eden ve KPSS puanı alt sınırı...

Yorum 
0

Antalya İli Muratpaşa Belediyesi bünyesinde çalıştırmak üzere Büro Yönetimi Elemanı kadrosuna...

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:


  2015 YGS Adayları Dikkat

  Merhaba sevgili ziyaretçilerimiz,2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme […]

  13 Ocak Salı Kar Tatili Olan...

  Etkili kar yağışı ve olumsuz hava şartları […]

  TEOG Sınav Sonuçladı Açıklan...

  TEOG sınav sonuçları 09 Ocak 2015 saat […]

  8 Ocak Kar Tatili Olan İller

  Yoğun kar yağışı ve tipi devam etmektedir.Bu […]

  Ankara’da Okullar Tatil Edildi

  Ankaradan beklenen haber geldi Ankara’da Temel Eğitim […]

  POPÜLER HABERLER

  5. Yargı Paketinde Neler Var?

  5. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak? Adalet […]

  PTT Sınavla Personel Alacak 2013

  PTT Sınavla Personel Alımı 2013 PTT, İdari […]

  Ziraat Bankası 3 Bin 265 Personel A...

  Ziraat Bankası 3.265 kişiyi işe alacak Ziraat […]

  SGK 311 Adet Sözleşmeli Personel Al...

  SGK 311 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı  2013 […]

  Devlet Arşivleri Genel Müd. Sözleşm...

  Devlet Arşivleri Genel Müd. 80 Adet Sözleşmeli […]